Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

4 Dead in Ratnapura - Video

4 Dead in Rathnapura - Video

Ôú; y;rla ì,s.;a r;akmqr m;,a wk;=r - ùäfhda

fmd,sia udOH m%ldYl" iyldr fmd,sia wêldß rejka .=Kfialr uy;d mejiqfõ" wk;=ßka fírd.;a tla wfhl= r;akmqr frday,g we;=<;a lr we;s nj h'wo WoEik fuu wk;=r isÿjk wjia:dfõ§ m;, ;=< mqoa.,hska miafofkl= fiajfha ksr;j isg we;'


;Ügq 9lska hq;a ueKsla m;,l mia lvd jeàfuka fuu wk;=rej isÿj ;sfí'fmd,sia udOH m%ldYljrhd mejiqfõ" wjqreÿ 30;a 54;a w;r jhfia miqjk 4fofkl= wk;=ßka ñh f.dia we;s nj h'


4 Dead in Ratnapura - Video 4 Dead in Ratnapura - Video Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 08, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.