Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News 10-year-old boy killed in Vavuniya
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

10-year-old boy killed in Vavuniya

;j;a wNsryia >d;k folla
z10 yeúßÈ isiqjdf.a f., lmd ur,dZ
zjefõ Tre mÈñka isá 23 yeúßÈ ;reKfhl= Èfha .s<S ñhhhsZ

jõkshdj" idïn,af;daÜgï ) fk¿ïl=,u m%foaYfha ksjil§ 10 yeúßÈ mdi,a isiqjl= f., lmd >d;kh lr ;sfí'

isoaêh jk wjia:dfõ§ wod< isiqjd muKla ksjfia isg we;s w;r uD; YÍrh ksjig hdno ysia bvul ;sî fidhd .;a nj jõkshdkj fmd,sish mejiqfõh'


fï w;r lka;f,a" fjkardiïmqr jefõ Tre mÈñka isá 23 yeúßÈ ;reKfhl= Trej fmr<S Èfha .s<S ñhf.dia we;'

ñh.sh mqoa.,hd fld;auf,a m%foaYfha mÈxÑlrefjl= jk w;r újdy ux., W;aijhlg lka;f,a m%foaYhg f.dia we;s nj fmd,sish mejiqfõh'

fï w;r iS.sßh" bkdu¿j" frdgß.u m‍%foaYfha § o ;sî mqoa., u< isrerla fidhdf.k ;sfnkjd' fmd,Sish mejiqfõ frdgß.u ksjil jeisls<s j<l ;sî u< isrer fidhd .ekqKq njhs' ñhf.dia we;af;a l=reKE., m‍%foaYfha mÈxÑ ,la‍Iauka fma‍%uisß kue;s jhi wjqreÿ ye;a;Ejl mqoa.,fhla'fuh mqoa., >d;khla njghs fmd,Sish iel lrkafka' isoaêh iïnkaOfhka mÍla‍IK wdrïN lr ;sfnkjd'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb