Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Student's Hand Reattached After Bus Accident

Student's Hand Reattached After Bus Accident
je,ñg <.skaka fjka jQ w;g Ôjh§ug úYañ; ie;alula - ^ PdhdrEm &

nihl je§u ksid mdi,a isiqfjl=f.a  je,ñg m%foaYfhka fjka jQ w;la fld<U cd;sl frdayf,a ffjoHjrekaf.a oeä mßY%ufhka ie;alula u.ska h<s id¾:lj  noaO flßK'

.ïmy" neÆïuyr uxikaêfha§ kj;d ;snQ  fm!oa.,sl nihla miqlr hdug ;j;a nihla W;aidy lsÍfï§ 14 yeúßÈ mdi,a isiqfjl=f.a w;la je,ñg wi<ska fjkaj .sh wjdikdjka; isÿùula Bfha jd¾;d úh'

fuf,i wk;=rg uqyqK ÿkafka je,sfõßh uyfndaê úÿyf,a 10 fYa%Ksfha bf.kqu ,nñka isá ´IO uOqixL
keue;s isiqfjls' wk;=ßka miq .ïmy rcfha frday,g we;=<;a flreKq ´IO ie;alula i|yd fld<U cd;sl frday,g udre flßK'frday,a wOHlaI wks,a cd isxy uy;d mejiqfõ w; noaO lsÍu i|yd meh 10l ie;alula l<  njhs'cd;sl frdayf,a ffjoHjreka jk Oïñl Èidkdhl" lms, fukaäia" ks¾ud,a udrisxy" tia' fia,j.fkaIa" m%ùka úf–isxy" m%.dIa yd uqka*hsia hk wh úiska fuu ie;alu isÿlrk ,§'IO fïjk úg cd;sl frdayf,a isõjeks jdÜgqfõ m%;sldr ,nhs'wk;=r iïnkaOfhka fmd,sishg ndrjQ ßhÿrd yd iyhlhd Widúhg bÈßm;a lsÍfuka miq ,nk ui 2 jeksod f;la ßudkaâ flßK'

fï tu wk;=r yd ie;alug wod< Pdhd rE fm<ls'
Student's Hand Reattached After Bus Accident

Student's Hand Reattached After Bus Accident

Student's Hand Reattached After Bus Accident

Student's Hand Reattached After Bus Accident
Student's Hand Reattached After Bus Accident Student's Hand Reattached After Bus Accident Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, March 28, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.