Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Srilankan National Anthem in Tamil Language- video

Srilankan National Anthem in Tamil Language- video
cd;sl .Sh fou, niska

,xldfõ cd;sl .Sh fou<skao .dhkd l, hq;= njg fou< foaYmd,k mlaI úiska jir .Kkl isg ueisú,s keÛQ w;r fï jk úg ta i|yd ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a  wjirh  ,eî we;'

m‍%cd;ka;‍%jd§ ck;d fmruqfKa kdhl ufkda .fkaIka uy;d úiska ckdêm;sjrhdf.ka Bfha^18& fï  ms<sn|j  úuiQ wjia:dfõ cd;sl .Sh fou< NdIdfjka .dhkd lsÍfï ndOdjla ke;s nj;a ta i|yd b;d blaukska jHjia:dkql+,j whs;sh ,nd§ug lghq;= lrk nj;a mejiSh'


ckdêm;sjrhdf.a  fuu  ;SrKh  rg  ;=<  uy;a  wdkafoda,khla  we;s  lrkakla  nj  fndfyda  msßia  mji;s'

fou< niska cd;sl .Sh my;ska oelafõ'Srilankan National Anthem in Tamil Language- video

Srilankan National Anthem in Tamil Language- video Srilankan National Anthem in Tamil Language- video Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, March 19, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.