Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Singapore's founding father Mr Lee Kuan Yew passes away

Singapore's founding father Mr Lee Kuan Yew passes away
isx.mamQrefõ ks¾ud;D ,S lajdka hQ wNdjm%dma; fjhs

isx.mamQrefõ ks¾ud;Djrhd fukau trg m<uq w.%dud;Hjrhd jk ,S lajdka hQ wo w¨hu wNdjm%dma; ù ;sfnkjd'Tyqf.a foayh ms<sn| wjika lghq;= ud¾;= ui 29 jeksod isÿlsÍug kshñ; njhs úfoia jd¾;d i|yka lrkafka' miq.sh 18 jeksod isg Tyqf.a fi!LH ;;a;ajh msßfyñka mej;s njhs tu
jd¾;d jeäÿrg;a lshd isáfha' fï wkqj Tyq ñh.sh njgo óg fmr cd;Hka;r udOH jd¾;d lrkq ,enqjd'ñh hk úg Tyq 91 jk úfha miq jqkd'
Singapore's founding father Mr Lee Kuan Yew passes away Singapore's founding father Mr Lee Kuan Yew passes away Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, March 23, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.