Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Rosy Senanayake speaks about Mahinda Rajapaksa

Rosy Senanayake speaks about Mahinda Rajapaksa
uyskao oeka expire fj,d

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d ,nk uy ue;sjrkfha§ kej;;a md¾,sfïka;=jg ;rÛ lsÍug n,dfmdfrd;a;=j isà' th furg ckdêm;s OQrh orE mqoa.,hl= kej;;a uy ue;sjrKhlg bÈßm;a jk m<uq wjia:djhs' fï ms<sn|j wdKavq mlaIfha foaYmd,lhska wj{dfjka hq;=j l;d lrhs' rdcmlaI uy;df.a h<s meñ”u iïnkaOj weue;skS frdais fiakdkdhl uy;añh mjikafka fujekakls'


uyskao uy;a;hd kej; f.akk yok whf.a T¿ jydu mÍlaId l< hq;=hs' uyskao uy;a;hdj f.ak tl wmsg jdishs' fudlo oeka uyskaof.a ldf,a bjrhs' wdfh uyskaoj wf,ú lrkak nE' hk tkux ke;sjqKq y;r mia fofkla oe.¨jdg wdfha uyskaog tkak nE'
Rosy Senanayake speaks about Mahinda Rajapaksa Rosy Senanayake speaks about Mahinda Rajapaksa Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, March 18, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.