Pages

Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Powered by Blogger.

Template Information

Contact Form

Name

Email *

Message *

Test Footer 2

Mervin Silva speaks about Gotabaya Rajapaksa
,ika; uerefõ f.daGdNh rdcmlaI
f.daGdf.a >d;k .ek u¾úka fy<s lrhs

ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI udOHfõ§ ,ika; úl%u;=x. uy;df.a >d;khg iïnkaOhla we;s nj Bfha ^27& wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j bÈßfha§ ;ud m%ldY lf<a hehs ysgmq wud;H u¾úka is,ajd uy;d m%ldY lrhs'

ta iïnkaOfhka ;ud i;= ishÆu f;dr;=re wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg  ,nd ÿka nj;a ,ika;
úl%u;=x. iu. ffjrhlska f.daGdNh rdcmlaI isà nj;a u¾úka is,ajd uy;d tys§ m%ldY lr ;sfí'

,ika; úl%u;=x. uy;df.a >d;kh iïnkaOfhka ysgmq wud;Hjrhd miq.shod wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j yuqfõ meñKs,a,la f.dKq l< w;r Bfha Èkfha tys úu¾Yk lghq;= wdrïN lr ;sfí' óg fmro wjia:djl ysgmq wud;Hjrhd wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j yuqfõ ysgmq wdrlaIl f,alïjrhdg tfrysj iqÿjeka fhdod.ksñka isÿ l< w;=reoka lsÍï iïnkaOfhka meñKs,a,la f.dKq lf<ah'
Share this on facebook

;j;a f.disma iy ùäfhda my,ska n,kak

like us on fb

Sponsored Ads

Gossip video

Gossip Lanka News - Labels

Facebook Google+ twitter Youtube Rss