Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Mahinda Rajapksa's sons new Photoshoot with Danasiri's daughters

Mahinda Rajapksa's sons new Photoshoot with Danasiri's daughters
uyskaof. mq;d,hs" Okisßf. ¥,hs - rdcmlaI fíì,df.a wÆ;au tajd

foysj, .,alsiai k.rdêm;s Okisß wur;=x. uy;d  ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a ióm ys;jf;ls' ta ksidufoda tu mjq,a fofla orejkao b;d ióm weiqrla mj;ajhs' uyskao rdcmlaI uy;df.a mq;=ka jk kdu,a rdcmlaI yd fhdaIs; rdcmlaI miq.shod foysj,g meñKs fudfyd;l§ Okisß wur;=x. uy;df.a ksjig f.dia we;' ta k.rdêm;sjrhd uqK
.eiSug fkdj Tyqf.a ÈhKshka yuqùu i|ydh'

kdu,a yd fhdaIs; fofokd k.rdêm;sjrhdf.a ÈhKshka iuÛ WoEik wdydrho f.k we;' ckdêm;sjrK mrdcfhka miqj k.rdêm;sjrhd uyskao rdcmlaI uy;dj yuqùug wjia:d lsysmhl§u  ueouQ,k  ksjigo  f.dia we;'

fldfydu WK;a fuu PdhdrEmh fï jk úg f*ianqla udOH Tiafiao yqjudrefjñka mj;sk w;r tu PdhdrEmh oelmq f*ianqla rislhka jeä msßila lfukaÜ lr lshd ;snqfka ¥, foakak kï kdu,af.ka iy fhdaIs;f.ka mßiï lr.kak lsh,d'

Mahinda Rajapksa's sons new Photoshoot with Danasiri's daughters

Mahinda Rajapksa's sons new Photoshoot with Danasiri's daughters Mahinda Rajapksa's sons new Photoshoot with Danasiri's daughters Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, March 23, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.