Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

I Know who is Innocent - Former president Mahinda Rajapaksa

gossip, gossiplanka, gossip lanka, hirugossip, hiru gossip
wjxl fyd| ñksiqka ljqo lsh,d oeka uu fydog okakjd ) uyskao

wjxl fyd| ñksiqka ljqoehs oeka ;uka okakd nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d mjihs'

jdoa¥j úfõldrdu uy úydrfha§ kj ix>djdi f.dvke.s,a, iÛ i;= lsÍug iyNd.S fjñka ta uy;d lshd
isáfha wo jk úg rg ;=< lsysmfofkl= úOdhl n,;, f.k lghq;= lrk nj;a ckdêm;sjrKfhka ffu;%Smd, isßfiak uy;d n,hg m;ajqj;a wdKavqj tcdmh úiska fydnjk njhs'

miq.sh Èkj, ;uka úfõlSj isá ld,fha§ wjxl ñksiqka y÷kd;a njo Tyq lshd isáfhah'
I Know who is Innocent - Former president Mahinda Rajapaksa I Know who is Innocent - Former president Mahinda Rajapaksa Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, March 21, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.