Pages

Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Powered by Blogger.

Template Information

Contact Form

Name

Email *

Message *

Test Footer 2

Hirunika reveals the truth about S. B. Dissanayake
SB g weu;slï §u ms<sl=,a lrkjd - ysreksld

miq.shod msysgqjk ,o cd;sl wdKavqfjka tia'î Èidkdhl uy;d yg weu;slula ,nd§ug ;ud oeä f,i úreoaO nj m<d;a iNd uka;%skS ysreKsld fma%upkao% fufkúh ish f*ianqla .sKqu Tiafia ksfõokhla ksl=;a lrñka lshd ;sfí'

tia'î Èidkdhl jeks ldka;djkag .re lsÍug fkdokakd mqoa.,hka md¾,sfuka;=fjj;a fkdisáh hq;= nj;a cd;sl wdKavqjg tlajQ Y%S ,xld ksoyia mlaIfha fndfyda wh miq.sh ckdêm;sjrKfha§ j;auka
ckm;sjrhd mrdch lsÍug lghq;= l< Woúh nj lshd ;sfí'

;udg t,a,jQ urK ;¾ck mjd mfil,d j;auka ckm;sg iyfhda.h ,nd§ug tlajqj;a t;=udf.ka n,dfmdfrd;a;= jk fjki isÿjqfha ke;akï fojrla fkdis;d wdKavqfjka bj;ajk nj;a weh tu ksfõokfhka olajd ;sfí'

ysreKsld úiska ;enQ iïmq¾K igyk'

Hirunika reveals the truth about S. B. Dissanayake

Share this on facebook

;j;a f.disma iy ùäfhda my,ska n,kak

like us on fb

Sponsored Ads

Gossip video

Gossip Lanka News - Labels

Facebook Google+ twitter Youtube Rss