Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip chat with Vishwa Kodikara, gossiplanka, gossip-lanka, gossip lanka news
isr oඬqjï ,nk ;reKshla n,kak úYaj isr f.org .sfha wehs@

úYaj wehs fujeks foalg ys; fhduq lf<a@

we;a;gu uu fï m%jD;a;sh uq,ska weyqfõ rx.k o is,ajd whshdf.ka'
Tyq mqj;am;a isria;, lshjoaÈ uu fï isÿùu oek.;a;d' Bg miafia uu wfma ;d;a;d ^moauisß fldäldr& tlal fï iïnkaO l;d l<d' fkdoekqj;aj fj,d ;sfnk je/oaog Widúfhka  iudjla wrka fokak ys;=fõ Bg miqjhs'

iskak;ïì Wf;aks lshk fï uvl,mqfõ mÈxÑ ;reKsh lr ;sfnkafka nrm;< jrola'
gossip lanakan news
kuq;a weh o%úv NdIdj muKla okakd ta jf.au rfÜ mqrdúoHdjg wod< kS;s Í;s fkdokakd nj oekqKq ksid ;uhs Widúh wehg ysñ oඬqju wju lrñka ÿkafka' tfyu ke;skï remsh,a ,laIhl uqo,la iu. weh jir 5 lg ysr f.org  hkjd'

fldfydu yß  weh lf<a jrola jqK;a" fkdokakd lug isÿjQ ta jro fjkqfjka  ;j;a kS;s iykhla .kak mq¿jka oehs n,kak ;uhs wms ;jÿrg;a fï .ek wjOdkh fhduq lf<a' tys§ ksu,a pkao%isß lshk kS;s{ uy;a;hd tlal uu;a uf.a ;d;a;d;a  fï <uhj n,kak wkqrdOmqr nkaOkd.drhg .shd' ta jf.au iS.sßh ‍fmd,Sishg;a .syska f;dr;=re úuiqjd'

ta yuqfõ§ ;reKsh fudkjo lsõfõ @

wehg isxy, NdIdj neye' ta ksid mßj¾;lhl=f.a ud¾.fhka wms weh iu. l;d l<d' ta fj,dfõ ;reKsh lsõj fkdokakdlug isÿjQ fï jro fjkqfjka iudjla wrka fokak lsh,d' weh ta b,a,Su lf<a  je|,hs'
we;a;gu fï fj,dfõ uu yqÛdla wmaiÜ jqKd' uu me;a;lg fj,d ;d;a;g;a wfma kS;s{ uy;a;hg;a weh iu. l;d lrkak lsõjd'

wehs Tn t;rï ixfõ§ jqfKa @

fï <uhd weඬqfõ keye' ta;a weiaj, l÷¿ ;snqKd' weh ta l÷¿ w;ßka lsõfõ ‘wfka i¾ uf.a ÿmam;a wïug lkak ÿkafka uu' uf.a riaidfjka yïn fjk mäfhka ;uhs wehj Ôj;a lrjkafka lsh,d' uu ke;s jqfKd;a wïud Ôj;a fjkafka fldfyduo lsh,d weh ÿlska lsõjd'”
ta jf.au ;uka jev lrk .dukaÜ tfla lÜáh tlal iS.sßh krUkak wdj;a weh tys kS;s Í;s lsisjla oekf.k fkdisáh nj;a lsõjd'

oeka úYaj B<Ûg fudllao lrkak ys;df.k bkafka@

wms kej; tkúg fï ;reKshf.ka  Èjqreï m%ldYhla ,nd .;a;d' oeka ta Èjqreï m%ldYh Widúhg bÈßm;a lr,d iykhla  .kak n,kjd' ta jf.au wdKavqfõ ue;s weue;sjreka lSm ‍fmd<lau fï iïnkaOj ;ukaf.a wjOdkh fhduq fldg ;sfnk nj;a oek .kak ,enqKd' b;sx fï yeu tllskau ;=<ska wehg hï iykhla ,nd .kak mq¿jka kï tal we;a;gu i;=gla' ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.ka wehg ‍fmdÿ iudjla ,nd .kak yels jqfKd;a wehg f.or .syska ;ukaf.a frda.S wïuj n,d.kak mq¿jka fõú'

yenehs ta jf.au fï oඬqju ;=<ska" wfma iudcfha  bkakd fm!rdKsl foaj,a úkdY lrk whg;a  hï mdvula bf.k .kak mq¿jka' ta jf.au fï kS;s Í;s ms<sn|j ;j ÿrg;a wfma rfÜ ck;dj oekqj;a l< hq;= fjkjd'

úYaj fï ms<sn|j Tfí ìß| iu. idlÉPd l<do@

Tõ weh uq,§ ;rula ìh jqKd' fudlo wêlrKh iïnkaOj m%Yakhla ksid' kuq;a wms wêlrKhg wmydi lrkafka keyefka' wêlrKh ,nd ÿka ;Skaÿjg wms .re lrkjd' weh jrola lr ;sfnk ksihs oඬqjï ,enqfõ'

ld¾hnyq, Ôú;hla .; lrk Tn fï jf.a foaj,aj,g ld,h fidhd .kafka fldfyduo@

uu fldhs;rï ld¾h nyq, jqK;a udihlg ojia 4)5 la úfõlSj bkak fhdod .kakjd' tal uf.a idudkH ms<sfj;la' tfyu ojia lSmhlska tlla fï jf.a jevlg fhdod .;a;g lula keyefka' fudlo ñksiaiq yeáhg hï ;Dma;shla ,nkak fï jf.a foaj,a ´k fjkjfka'

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive