Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip chat with Vinu Udani
rE /ðkla úÈhg wd ckm%sh ks<s úkQ isßj¾Ok m;a;r l,djg

rE /ðkla úÈhg lsre< ordf.k rx.khg md ;enQ wehg mqxÑ ;srfha jf.au ߧ ;srfha;a úúO pß; rÛkakg wjia:dj WodjqKd' fï ojiaj, úkQf.a Ôúf;a wÆ;a wdrxÑ f.dvlau ;sfhkjd' ta wdrxÑ Tlafldau wfma mdGl msßig lshkakg wms úkQg l;d l<d'


uq,skau wms mdGl ys;j;=ka fjkqfjka úkQg iqn Wmka Èkhla lsh,d m%d¾:kd lrkjd' ^yskeyS& fndfydu ia;=;shs'

fï Wod jqfKa lSjeks Wmka Èkho@ uu bmÿfKa 1992 ud¾;= udfia 10 jeksod' uf.a 23 jeks Wmka Èkh ;uhs fï WodjqfKa'

fldfyduo Wmka Èkh ieurefõ@ úfYaI W;aijhla kï .;af;a keye' tod ojfia f.or yefudau tl;= fj,d mqxÑhg i;=g ieurejd' uf.a à'ù' ‍fm%da.Eïiaj, hd¿ ñ;%hkag;a mqxÑ ix.%yhla l<d' uu okak <ud ksjdihla ;sfhkjd' tafla W;aij fndfyduhlg iyNd.s fjkafka uu' ta whg;a lEu fõ,la ÿkakd'

wo wfma l;dnyg úkQ .ek l;d lrkak wdrxÑ f.dvdla ;sfhkjd fkao@ ^yskeyS& Tõ'

Wmka Èkh .ek l;d l<d' oeka wks;a wdrxÑ;a tlska tl lshuq@ miq.sh ojia áflau ‘m;a;sks’ Ñ;%mgfha IQáka ;sínd' oeka tajd wjika' m;a;sks wjika lrk ;=re uu wÆ;a jevla Ndr.;af;a keye' oeka wdfhu wÆ;ska fyd| ks¾udKhlg odhl fjkak ys;df.k bkakjd' tal ;uhs l,dfõ wÆ;a wdrxÑh'

wOHdmk lafIa;%fha;a wÆ;au wdrxÑhla ;sfhkjd fkao@ Tõ' uf.a Wmdê m%odkh ;snqfKa myq.sh fmnrjdß 20 jeksod' uu yeoErefõ ckudOH oeka b;ska jeäÿr wOHdmkh ,n,d Ydia;%m;s Wmdêh lrkak ;uhs ys;df.k bkafka'

ta i|yd iQodkï jkjdo@ keye' ;j wjqreÿ 2 1$2 lska ú;r ;uhs talg iQodkï fjkafka' uf.a wOHdmk lghq;= yskaod iuyr ks¾udK neyer lrkak jqKd' ta yskaod ál ojila rx.k lghq;=j, ksr; fj,d Bg miafia ;uhs wdfhu wOHdmk lghq;= mgka .kak ys;df.k bkafka'

yeuodu wms úkQg l;d lf<a ks<shla úÈhg' fyg wksoaod Tn wfmau ñ;=ßhla jkakg is;d bkak nj;a wdrxÑhs@ ^yskeyS& Tõ' ta wdrxÑh;a uu yd yd mqrd ßoau ;=<skau lshkak ysáfha' uu wOHdmkh ,enqfõ ckudOHh' oekg uu rEmjdyskS udOHh ;=< lghq;= lrkjd' oeka uu B<Ûg iQodkï fjkafka mqj;am;a udOHhg msúfikak' Bg miafia uu fuÉpr l,a uf.a mqj;am;a ,sms lrmq Thf.d,a,kaf.a ifydaor udOHfõÈkshla'

úkQ ljoo wms w;rg tkafka@ uu ys;df.k bkafka uf.a l=¿÷,a mqj;am;a idlÉPdj uydpd¾h iqks,a wdßhr;akhka iu. lrkak' iqks,a i¾ myq.sh ojiaj, m;a;sks ksid f.dvdla ld¾hnyq, fj,d ysáhfka' ta yskaohs ta lghq;a; ál ál mudjqfKa' oeka Ñ;%mgfha lghq;= bjrhs' <Û§u iqks,a i¾f.a idlÉPdj lrkjd'

úkQ mqj;am;a f,dalhg tl;= jkafka ljr mqj;am; yrydo lsh,d oek.kak rislhka ú;rla kffuhs wms;a leue;shs@ ^yskeyS& bÈßfha§ yefudagu ta .ek oek.kak ,efíú'

Bg miafia mQ¾Kld,Skj tys /£ isákjdo@ oekg uu rEmjdyskS jevigyka l<dg mQ¾Kld,Skj rEmjdyskS wdh;khl fiajh lrkafka keye' rÛmEï lghq;=j,;a fhfok yskaod ld,h wjYHhsfka' mqj;am;a udOHh ;=<;a uu /¢,d bkak ys;df.k bkafka ksoyia ‍f,aÅldjla úÈyg'

fï ishÆu lghq;=;a tlal l,jhi;a f.ú,d hkjd fkao@ ^yskeyS& wjqreÿ 23 lshkafka l,jhi f.ú,d .syska lshk tl kffuhsfka' uu kï ys;kafka újdy úh hq;af;a wjqreÿ 25)30 w;frÈ lsh,d' wksl b;ska l,jhi yß .sh;a iqÿiq flfkla ke;akï újdy fjkak nEfka'

;ju iqÿiq flkd yuqjqfKa keoao@ ta flkdj fydhk rdcldßh Ndr wrf.k ;sfhkafka wïu,d' b;ska ug ta .ek fjfyfikak ´k kE'

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive