Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Gossip chat with Ashika Mathasinghe
wYsldg wyïfnka ;j;a nfnla

wYsld u;isxy fg,s kgH j, oÛldr pß; yryd fma%laIl m%idoh Èkd .;a rx.k Ys,amsKshls' tu pß;j,gu Tìk wdldrfha oÛldr yqrenqyqá fmkqula we;s weh fï jk úg foore ujls' tfukau weh ;j;a uilska muK ;=kajk orejdo m%iQ; lsÍug iQodkñka miqfõ' kuq;a weh mjikafka ;ud ;u ieñhd orejka fofofkl= ,enqKq miq ;j;a orejl= n,dfmdfrd;a;= fkdjqK nj;a fuu ;=kajk orejd wyïnhlska ,enqKq nj;ah' kuq;a orejl= hkq iïm;la neúka Tjqka tu orejd ,efnk ;=re wdorfhka n,d isà'


m<uqjeks nnd ,efnoaÈ thd .eku ys; ys; ysáhd' thd ú;rhsfk t;fldg' fojekshd ,efnkak boaÈ f,dl= tlaflk;a n,df.k ;uhs jev lrkak jqfKa' oeka b;ska fï fokakju n,df.k ;=kafjkshd .ek ys;kjd' uu ld¾hnyq,hs b;ska'
fï orejd wyïnhla' wms ys;df.k ysáfha nnd, fokafkla yokjd lsh,d' ta;a ;j tlaflfkla nf,kau jf.a wdjd' ta wms ys;=fjj;a ke;s fj,djl' thd wdfj wms <Ûg tkak ´k ksidfka' thdj;a fldfydu yß yokjd'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb