Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Financial Crimes Unit decided to qustitions minister Basil Rajapaksa

Financial Crimes Unit decided to qustitions Basil Rajapaksa
neis,a ,xldjg f.kajd m%Yak lsÍfï iQodkula‌

wd¾:sl ixj¾Ok wud;HdxYfha isÿù we;s nj lshk remsh,a ì,shk .Kkl uqo,a jxpdjla‌ iïnkaOfhk m%Yak lsÍu i|yd ysgmq weue;s neis,a rdcmla‍I uy;d Y%S ,xldjg f.kajd m%Yak lsÍug uQ,H wmrdO úu¾Yk tallh lghq;= lrñka isáhs'

uyskao rdcmla‍I uy;d ckdêm;sjrKh mrdchg m;a
ùu;a iu.u neis,a rdcmla‍I uy;d rg yer .sh w;r Tyq fï jkúg mÈxÑ ia‌:dkh fidhd .ekSug fmd,sish lghq;= lrñka isáhs'

neis,a rdcmla‍I uy;d weußldfõ le,sf*dakshd m%dka;fha mÈxÑj isák njg l,ska f;dr;=re ,eî ;snqKo ta uy;d tu m%dka;fhka o msgù we;s njg fy<s ù ;sfí'

neis,a rdcmla‍I uy;d Y%S ,xldjg kej; f.kajd .ekSu i|yd wêlrKfha iydh ,nd .ekSug fmd,sish lghq;= lrñka isáhs'
Financial Crimes Unit decided to qustitions minister Basil Rajapaksa Financial Crimes Unit decided to qustitions minister Basil Rajapaksa Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, March 26, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.