Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Field Marshal Sarath Fonseka's new vehicle

Field Marshal Sarath Fonseka's new vehicle
*S,aâ udI,a ir;a f*dkafiald hk ;re 5fya yhsn%sâ tl fukak

*S,aâ udI,a ir;a f*dkafiald uy;dg ysñ ks, r:h fuf;la Y%S ,xldfõ uyd ud¾.hl ‍.uka.;a jdykhl fkd;snQ i<l=Klska iukaú; fõ' ta tu r:fha bÈßmi iy miqmi ;re 5la iys; mqjre folla u.ska fuys .uka .kafka *S,aâ udI,a jrfhl= nj ixfla;d;aulj wfkl=;a md¾Ijhkag y÷kd.ekSug bv i<id §uh'


ir;a f*dkafiald uy;df.a ks, r:h jkafka fnkaia S 400 udÈ,sfha yhsn%sâ fudag¾ r:hls' fuu fudag¾ r:hg  hq'y 5555 wxlh ,nd§ ;sfí' fujeks fudag¾ r:hl furg idudkH ñ, remsh,a ñ,shk 34la muK fõ' fuu udÈ,sfha r: jvd;a mßir ys;ldó nj fnkaia iud.u iy;sllr we;'

NethFM

Field Marshal Sarath Fonseka's new vehicle

Field Marshal Sarath Fonseka's new vehicle

Field Marshal Sarath Fonseka's new vehicle Field Marshal Sarath Fonseka's new vehicle Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, March 23, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.