Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Doctor attacks guard in Rathnapura Hospital

Doctors Sri lanka, gossip lanka, gossip-lanka, gossip sinhala, gossip lanka news, gossip, gossip lanka hot news, gossiplanka, hiru gossip, hirugssip
fodia;rg hld jefya uqrlre jdÜgqjg f.kajd oK .iajd myr§,d

r;akmqr frdayf,a ffjoHjrfhla úiska tu frdayf,a wdrlaIl ks,Odßhl= oK .iajd myrÿkafka hhs fmd,Sishg meñKs,s ,eî we;'
Gossip Lanka News
fufia myr § we;af;a ffjoHjrhd ;u rd;‍%S fiajd uqrhg fudag¾ r:fhka meñfKoa§ frdayf,a f.aÜgqj
újD; lsÍug fkdisá nj mjiñks'

ffjoHjrhd meñfKoa§ frdayf,a fjk;a ia:dkhl rdcldß lrñka isá tu fm!oa.,sl wdrlaIl fiajfha ks,Odßhd miqj ;uka fiajh lrk jdÜgqjg f.kajd oK .iajd ‘fydaka l<du fodr wßkak neßo fïl iuQmldrhla lsh,d ys;=jdo@’ lshd Tyqf.a lïuq,g myr § ;sfí'

fï w;r frday,a wdrxÑ ud¾. mjikafka ffjoHjrhd fudag¾ ßfhka meñK ;sßx. ;o l< ia:dkfha jid ;snQ fodrgqj Woh ld,fha frda.Ska we;=¿ lsÍu ioyd muKla Ndú;d lrk fodrgqj nj;a" rd;‍%S ld,fha jid ;nk nj;a ffjoHjreka frday,aj,g we;=¿ jkafka rd;‍%S ld,fha fjk;a fodrgqjlska nj;ah'

LankaCnews
Doctor attacks guard in Rathnapura Hospital Doctor attacks guard in Rathnapura Hospital Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, March 29, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.