Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Determined to Empower – Sri Lankan Charity Cycle Tour March 2015

Determined to Empower – Sri Lankan Charity Cycle Tour March 2015
´iag%ේ,shdkq fl,af,d ,xldfõ mdmeÈ ijdßhl

weiamsf¾Ikaia tähqflaIka *jqkafâIka wdh;kh Tiag%ේ,shdj iuÛ tlaj Y%S ,xldfõ ÿ.SNdjfhka fmf<k ÿIalr m<d;aj, fjfik mdi,a orejkag iy tjeks m%cdjkag Wmldr lsÍug wdOdr /ialsÍfï mdmeÈ ijdßhla fuu ui ud¾;= 20 fjksod isg wdrïN lsÍug kshñ;j we;' th kï lr we;af;a Determined  to  Empower ) Sri Lankan  Charity  Cycle  Tour  March  2015  kñks' fï i|yd iyNd.S jkafka ´iag%ේ,shdfõ .,aia f.daka rhsäka keu;s ldka;d mdmeÈ lKavdhuhs'


´iag%ේ,shdkq  cd;sl  ldka;djka  23  fofkl=  fuu  mdmeÈ  ijdßh  i|yd  iyNd.S  ùug  kshñ;  jk  w;r  Tjqka  Èklg  lsf,daógr  300la  Odjkfha  fhfoñka  weiamsf¾Ikaia  tähqflaIka  *jqkafâIka  wdh;kh  úiska  ,dxlSh  m%cdj  n,.ekaùu  i|yd  f.k  we;s  mshjr  ksÍlaIKh  lsÍug  kshñ;h'  ta  wkqj  Tjqka  fld<U"  .ïmy"  l=reKE.,"  fmdf<dkakrej" ud;f,a"  uykqjr"  kqjrt<sh"  nÿ,a,"  fudKrd.,"  ud;r" .d,a,"  iy  lÆ;r  hk  Èia;%slal  wdjrKh  lrñka  Odjkfha  fh§ug  n,dfmdfrd;a;=  fõ'

Determined to Empower – Sri Lankan Charity Cycle Tour March 2015

Determined to Empower – Sri Lankan Charity Cycle Tour March 2015

Determined to Empower – Sri Lankan Charity Cycle Tour March 2015 Determined to Empower – Sri Lankan Charity Cycle Tour March 2015 Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, March 17, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.