Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Can Malaka Silva go clubbing?

Can Malaka Silva go clubbing?
ud,l wêlrKhg n,a,g oud wdfh;a khsÜ la,í hhs

ysgmq weue;s u¾úka is,ajdf.a mq;a ud,l is,ajd uy;d fmf¾od^20& rd;%sfhaÈ ish fm!oa.,sl wdrlaIl ks<OdÍka 5 fofkl= iuÛ rd;%S iudc Yd,d lsysmhl .ejeiS we;'

rd;%S iudc Yd,dj,g hEu wêlrKh úiska miq.shod ;ykï lrkq ,enqfõ úfoaYSh hqj,lg ysxid lsÍug f.dia we;s jQ wdrjq, fya;=fjks'


tfy;a fmf¾od rd;%sfha§ ud,l is,ajd yd msßi Clique" studio4 iy R&B iudc Yd,dj,g f.dia ish iqmqreÿ p¾hdfjka lghq;= lr ;sfí' fï iuÛjk PdhdrEm Bfha rd;%sfha§ ,nd .kak ,o tajdh'
Can Malaka Silva go clubbing? Can Malaka Silva go clubbing? Reviewed by Sinhala Gossip News on Sunday, March 22, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.