Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Bus Accident Gampaha

Bus Accident Gampaha
ni‍fha fodrgqfõ isá isiqjdf.a w; .e,ù ìug jefÜ

.ïmy mqoa.,sl nia r: folla ;r.hg Odjkh jk wjia:dfõ tla nia r:hl fodrgqj wfkla nia r:fha msgqmi .egqkq wjia:dfõ niar:fha fodrgqfõ isá 14 yeúßÈ mdi,a isiqfjl=f.a w; je,ñgg by<ska .e,ù ìu jeà we;' Bfha ^26& fuu wk;=r isÿù we;' wjdikdjka; isoaêhg uqyqK md we;af;a fyafka.u uydfndaê
úoHd,fha 9 jir bf.kqu ,nñka isá ´IO uÿYxl kue;s 14 yeúßÈ orefjls'{d;Ska mjik wdldrhg mdi,a ksjdvq Èkhla ksid orejd ;j;a hy¿jka msßila iu. wikSmj isák .=rejßhla ne,Sug f.dia ;sfí' kej; meñK we;af;a lsߢje, ) .ïmy nia r:hlsks' fõ.fhka meñK we;s nia r:h ta jk úg neÆïuyr ykaÈfha kj;d ;snqkq lvqfj, ) .ïmy niar:h bÈßhg hdug fmr bÈßfhka keje;aùug hdfï§ lsßÈje,

niar:fha msgqmi fodrgqj kj;d ;snqKq lvqfj, nia r:fha msgqmi je§ we;ehs ‍fmd,sish mjihs' ta fudfydf;a hy¿jka iu. mdmqjrej wdikakfha .uka lrñka isà' uÿixlf.a w; nia r: folg ysrù w; je,ñgg by,ska .e,ù ìug weo jeà ;sfí' miqj Tyq fjka jQ w;a fldgi;a iu. fld<U cd;sl frday,g we;=<;a lr ;sfí' nia r:fha ßheÿre m,d f.dia we;ehs ‍fmd,sish mjihs' je/,a,j;a; ‍fmd,sia uqr‍fmd, mÍlaIK fufyhjhs'

bfïIa kqjka; ) lvj;
Bus Accident Gampaha Bus Accident Gampaha Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, March 27, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.