Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Anuradhapura district secretary's unfair work - ( Photos )

Gossip lanka news
fudaä im;a;= .,jd rejkaje,shg hoa§ Èidm;s im;a;= me<of.k .sh yeá

jï me;af;a mska;=rfhka oelafjkafka rejkaue,s iEh j¢kak weu;s lsßwe,a,ka im;a;= .,jd hoa§ wkqrdOmqr Èidm;s im;a;= odf.k hhs'

bka§h w.%dud;Hjrhd rejkaue,s uyd iEh je|mqod .ekSug 14 jeksod meñKs wjia:dfõ rcfha Wiia ks,Odßhl= f,i Bg tlajQ wkqrdOmqr Èia;%sla f,alï uyskao fikúr;ak uy;d rejkaue,s uy iE u¿fõ im;a;= odf.k .uka lsÍu tys meñK isá ne;su;=kaf.a oeä wm%idohg ,laúh'


bka§h w.%dud;H Y%S kf¾kao% fudaä" ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d we;=¿ wud;Hjreka oeä j¾Idj uOHfha rejkaue,s iEh jkaokd lsÍug mdjyka .,jd meñKsh;a" wkqrdOmqr Èia;%sla f,alïjrhd ^uyÈidm;s& im;a;= odf.k rejkaue,s uy iEfha i,m;< u¿j yryd .uka lrk whqre fndfyda msßilf.a wjOdkhg ,lajQ w;r th fodaI o¾Ykhgo ,laúh'

Gossip lanka news

Gossip lanka news

Anuradhapura district secretary's unfair work - ( Photos ) Anuradhapura district secretary's unfair work - ( Photos ) Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, March 16, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.