Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

A cave in at Bandarawela Ambadandegama area

nKavdrfj, .ula .s,d niS (VIDEO)

.s,d neiSug ,la jQ nKavdrfj," wUoKafv.u" .,ysáhdj m%foaYfha mjq,a 23 lg wh;a mqoa.,hska 90 fofkl= tu m%foaYfhka bj;a lsÍug mshjr f.k we;ehs wdmod l<ukdlrK uOHia:dkh mjihs'

tu uOHia:dkfha nÿ,a, Èia;%sla iyldr wOHlaI B't,a'tï' Woh l=udr uy;d mejiqfõ" wod< mqoa.,hska fï jk úg ish {d;s ksfjiaj, r|jd isák nj h'


.s,d neiSu iïnkaOfhka cd;sl f.dvke.s,s m¾fhaIK ixúOdkfha Wmfoia u; bÈß l%shdud¾. .kakd nj Tyq i|yka lf<a h'

fï w;r ck;d úuqla;s fmruqfKa W!j m<d;a iNd uka;%S iuka; úoHdr;ak uy;d mjikafka" u;=j we;s ;;a;ajh läkñka n,OdÍkaf.a wjOdkh fhduq úh hq;=j we;s nj h'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak


A cave in at Bandarawela Ambadandegama area A cave in at Bandarawela Ambadandegama area Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, March 16, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.