Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

School girl commits suicide in Gampola after poor performance in exam

gossiplanka, gossip lanka, hiru gossip, hirugossip, gossip-lanka
idudkH fm< .Ks;h wiu;a ksid isiqúhla idßhlska f., je<,d .kS

wo Èkfha 2014 jif¾ meje;ajQ wOHhk fmdÿ iy;sl m;% idudkH fm< úNd.fha m%;sm, ksl=;a jqKd' th ksl=;a ùu;a iuÛu isÿjQ fidapkSh mqj;la fï jk úg .ïfmd< m%foaYfhka jd¾;d jkjd'.Ks; úIh i|yd fojk jrg fmkS isá YsIHdjla bka wiu;aùu fya;=fjka
ksjfia úÿ,s mxldfõ idßhla wdOdrfhka f., je<,df.k ishÈú ydks lrf.k ;sfnkjd'fuf,i Ôú;laIhg m;aj we;af;a .ïfmd, mqiaie,a,dj ã'tia' j;af;a mÈxÑ 17 yeúßÈ YsIHdjla njhs fmd,sia udOH m%ldYl rejka .=Kfialr uy;d i|yka lf<a'

Gossip Lanka News
School girl commits suicide in Gampola after poor performance in exam School girl commits suicide in Gampola after poor performance in exam Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, March 30, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.