Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

2014 O/L Exam results released - Online Examination Results

2014 O/L Exam results,2014 O/L results,O/L results,gossiplaka,gossip,gossip-lanka
w'fmd'i' id$fm, m%;sM, wka;¾cd,hg

2014 wOHhk fmdÿ iy;sl m;% idudkH fm< úNd.fha m%;sM, fï jk úg wka;¾cd,hg uqodyer ;sfnkjd' úNd. fomd¾;fïka;=j mejiqfõ www.doenets.lk fjí wvúhg msúiSfuka fuu m%;sM, ,nd .; yels njhs' bl=;a jif¾ foieïn¾ ui 9 jeksod isg 18 jeksod olajd wod< úNd.h meje;ajqKd' Bg fmkS isá whÿïlrejkaf.a ixLHdj mka,laI ye;a;E y;aoyia foish úis folla'


óg wu;rj fld<U iy Y%S chj¾Okmqr hk l,dmj,g wh;a mdi,aj, m%;sM, f,aLk wo WoEik 10ka miq úNd. fomd¾;fïka;=fõ mdi,a úNd. ixúOdk yd m%;sM, YdLdfjka úÿy,am;sjreka fj; ksl=;a flfrkjd'
2014 O/L results,O/L results,gossip lanka  news
wfkl=;a ish¨u mdi,a fj; m%;sM, f,aLk wo Èkfhau ;eme,a lrk njhs úNd. flduidßia ckrd,a ví,sõ'tï'tka'f–' mqIaml=udr uy;d mejiqfõ' fm!oa.,sl whÿïlrejkaf.a m%;sM, f,aLko b;d blaukska ;eme,a lrk nj Tyq fk;a ksjqia fj; lshd isáhd'
2014 O/L Exam results released - Online Examination Results 2014 O/L Exam results released - Online Examination Results Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, March 30, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.